Phân loại: Bộ Font Chữ Việt Hóa

Bộ Font VF (để gõ được tiếng Việt chọn bảng mã VNI

Bộ Font SFU (để gõ được tiếng Việt chọn tương thích tất

Bộ Font SVN (để gõ được tiếng Việt chọn bảng mã Unicode)

Bộ Font UTM (để gõ được tiếng Việt chọn bảng mã Unicode)

Bộ Font UVF (để gõ được tiếng Việt chọn bảng mã Unicode)

Bộ Font UVN (để gõ được tiếng Việt chọn bảng mã Unicode)

Bộ Font VNI (để gõ được tiếng Việt chọn bảng mã VNI

Bộ Font ABC (để gõ được tiếng Việt chọn bảng mã TCVN3)